Hamlet

 

video

Many years ago in Denmark there was a prince called
Hamlet.
One day Hamlet’s father, the king, dies suddenly and
Hamlet is very sad.
After this Hamlet’s mother, Gertrude, gets married again
very quickly. She marries her husband’s brother,
Claudius, and Claudius is now the king!
“Aargh! How could you do this to me!”
One night Hamlet’s friend, Horatio, tells him that there is a ghost in the castle. It is
the ghost of Hamlet’s father!
“Claudius killed me with poison! Hamlet, you must punish Claudius for me!”
Hamlet is confused. He doesn’t know if he believes the ghost and he doesn’t know
what to do.
Hamlet now acts very strangely. He is mean and angry, and he upsets his
girlfriend, Ophelia.
“Go away! Leave me alone!”
“Oh, he is so mean!”
One day a group of actors come to the castle and Hamlet makes a plan. He asks
the actors to change their play. The new play will show a king poisoned like
Hamlet’s father.
“With this play I will catch the king.”
When Claudius watches the play he looks very worried and runs away. Hamlet
sees him and he knows the truth.
Claudius is very worried about Hamlet now and makes a plan with Ophelia’s
brother, Laertes.
“You will fight him and we will put poison on the sword and in his drink too.”
Laertes and Hamlet fight. Laertes cuts Hamlet, but in the fight Hamlet takes
Laertes’ sword and cuts him with it too!
“Here, Hamlet, drink this.”

4. True or false?
Circle True or False for these sentences.
a.
Hamlet’s mother gets married again to his father’s brother, Claudius.
true
false
b.
Hamlet sees the ghost of his friend.
true
false
c.
The ghost tells him that Claudius killed him with a knife.
true
false
d.
Hamlet is confused and doesn’t know what to do.
true
false
e.
When Claudius watches the play he is very happy.
true
false
f.
Hamlet doesn’t know that Claudius killed his father.
true
false
g.
Claudius and Laertes want to kill Hamlet.
true
false
h.
Hamlet and Laertes cut each other with the poisoned sword.
true
false
i.
Hamlet’s mother drinks the poisoned drink and sleeps.
true
false
j.
Hamlet cuts Claudius with the sword and gives him the drink and he dies.
true
false

5. Complete the sentences!
Complete the sentences to retell the story in your own words. Play the matching
game under the video first to help you!
a. Hamlet’s father dies and his mother gets married again to Claudius.
b. The ghost of Hamlet’s father tells Hamlet that

he should punish Claudius for him.
c. Hamlet asks some actors to perform a play showing his father’s death.
d. Claudius runs away from the play so Hamlet knows the truth.
e. Claudius and Laertes make a plan to kill Hamlet with poison.
f. Hamlet and Laertes cut each other with sword.
g. Hamlet’s mother drinks the poisoned drink and sleeps..
h. Hamlet cuts Claudius with the poisoned sword and gives him the drink and he dies.

6. Write and draw!
Imagine you see a ghost one day! What does the ghost say to you? Draw a
picture and write about it!

7. Think about it!
What do you think? Do you feel sorry for Hamlet? Did he do the right thing? Did
he wait too long to punish Claudius?

I am really sorry for Hamlet. I think he did right things. I don’t think he waited too long.

Advertisements

Flashmob

I. Թվերով համարակալված նախադասությունները շարունակեք տառերով նշված նախադասություններով. a. so we took some hamburgers. b. because Jane doesn’t want to water the flowers. c. with my family and friends. d. the sun was shining, the water was warm and nice. e. but didn’t have enough money.
Option 1
1. They wanted to buy a new car
but didn’t have enough money.
2. It was fine weather:
the sun was shining, the water was warm and nice
3. Mother is angry
because Jane doesn’t want to water the flowers
4. I like to visit theatres
with my family and friends
5. We were hungry
so we took some hamburgers
II. Իրավիճակային թարգմանություն՝ «Օդանավակայանում» Situational translation: “At the airport”
Option 1
Բարև ձեզ, կարո՞ղ եմ ձեզ օգնել:
Hello, may I help you?
Yes, please, Ինչպե՞ս կարող եմ գնալ Աբովյան փողոց։
How can I go Abovyan street?
Դուք կարող եք տաքսի վերցնել (take a taxi)։
you can take a taxi.
Oh no. Ձեզանից կպահանջվի (it will take you) 20 րոպե այնտեղ հասնելու համար (to get there)։
Oh no it will take you 20 to get there.
Ահա, կարող եք նստել (take) այս տաքսին։
here you can take this taxi
Ողջույն, ես ուզում եմ գնալ Աբովյան փողոց։
Hello I want to go Abovyan street
Շատ լավ.
Option 1
Որտեղի՞ց եք եկել: (Where are you from?)
Where are you from?
Ես Դանիայից եմ — I am from…
I am from Denmark
Սա Աբովյան փողոցն է։
This is Abovyan street
Որքա՞ն պետք է վճարեմ:
How much I should pay?
2000 հայկական դրամ:
2000 armenian dram.
Ահա գումարը (Here is the money.)։ Շնորհակալություն։
Here is the money. Thank you
III. Ընտրեք տրված վերնագրերից մեկը և 6-7 նախադասությամբ զարգացրեք միտքը: a) About Myself b) Last summer c) Our school
My name is Mark. I am 10 years old. I am from Armenia. I live in Parakar.
I study at “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex. I study in 5th class.My hobby is football. I like to play football with my friend’s. I also like to read, travel and take a photo during journey. I already was in Georgia, Russia, Emirates, Oman, Egypt and in Sri Lanka.

Dear Jack

Dear Jack

Hello Jack, my name is Mark. I am 10 years old. I am from Armenia. I live in Parakar. In our family we are 4. Me, my mother, father and my little sister. My father is a businessman. My mother is a historian. She is working in Matenadaran as a researcher (գիտաշխատող). My sister is a little. She is 4. She is very active girl.
I study at “Mkhitar Sebastatsi” Educational Complex. Our school is very big. There are a lot of classrooms in it. There is a big sports ground next to the School. After classes I like to play there with my friends. There are some trees in front of the school and we have yard behind the school. In our school we have a big dog, it’s name is Arjuk. We also have a pool. I study in 5th class. My hobby is football. I like to play football with my friend’s. I also like to read, travel and take a photo during journey (ճամփորդություն). I already was in Georgia, Russia, Emirates, Oman, Egypt and in Sri Lanka.
This is some information(տեղեկություն) about my school, my family and me.
Write back soon.
Mark

 

Հաղորդակցական նախագիծ. ուտելիք պատվիրելը մանկական սրճարանում

project

text

Café worker: Next, please! What would you like?

Mark: Can I have a pizza, please?

Café worker: What type of pizza would you like?

Mark: Pizza with chicken, please.

Café worker: Anything else?

Mark: Yeah, I’d like some cake and ice cream.

Café worker: Would you like a drink?

Mark: Yea, can I have an apple juice?

Café worker: Ok, so chicken pizza, cake, ice cream and apple juice. What is your table number?

Mark: Table number is 8. How much is that?

Café worker: That’s 9.92 pound, please.

Mark: Here you are.

Café worker: Thank you … that’s 10.00 pound… and 1.18 pound  change.Next please

Video

IMG_7873

ՍՆկեր (յուղասունկ)Բակտերիաններ(սալմոնելլա)

Յուղասնկեր (լատիներեն՝ Suillus), բազիդիավոր սնկերի դասի բոլետայինների ընտանիքի ։Այս ցեղի տեսակները ուտելի համեղ սնկեր են։ Օգտագործում են թարմ, աղ և թթու դրած։Հայտնի է մոտ 41, ՀՀ-ում՝ 8 տեսակ յուղասունկ, սովորական կամ դեղին (անգլերեն Suillus luteus), իծասունկ (անգլերեն Suillus bovinus) և այլն։ Հանդիպում են ՀՀ բոլոր մարզերի անտառաշատ վայրերում, հիմնականում՝ սոճուտներում՝ մայիսից մինչև նոյեմբեր (1000-2000 մ բարձրություններում)։ Բոլոր ներկայացուցիչները միկոռիզագոյացնող սնկեր են, համակեցության մեջ են մտնում սոճու հետ։Տարածվածությունը: Ընդհանուր՝ Եվրոպա, Ասիա, Հյուսիսային Ամերիկա, Հարավային Կովկաս (Հայաստան): Եվրոպայի մի շարք երկրներում ունի լայն տարածում, սակայն Հայաստանում հանդիպում է հազվադեպ, հայտնաբերված է Լոռու ֆլոր. շրջ.՝ «Գյուլագարակի սոճի» պետական արգելավայրի տարածք

download275px-Butterroehrling

Սալմոնելլա

Սալմոնելլա (լատիներեն՝ Salmonella), բակտերիաների տեսակ, որոնք ունեն ցուպիկի տեսք (երկարությունը 1-7 մկմ, լայնությունը 0.3-0.7 մկմ)։ Սպոր չեն առաջացնում, ունեն միկրոկապսուլ, մեծ մասը շարժունակ է շնորհիվ պերիտրիխյալ մտրակների, խմորում են ածխաջրեր և սպիրտներ։ Ֆերմենտացիայի արգասիքներ կարող են հանդիսանալ ինչպես թթուներ, այնպես էլ գազային միացություններ։ Ֆակուլտատիվ անաերոբ են։

Ժամանակակից կլասիֆիկացիայով Սալմոնելլաները բաժանում են 2 տեսակի՝ S. Enterica և S. Bongori։

Мое хобби

Я, Марк Оганесян, учусь в пятом классе учебного комплекса “Мхитар Себастаци”.

Мое хобби – играть в футбол, фотографировать и путешествовать. Я люблю играть в футбол с друзьями на улице и на футбольном поле. Все лето мы играем в футбол. Я также очень люблю фотографировать. Я фотографирую на улице и на уроке кино-фото. Я люблю использовать линейную перспективу.

Путешествовать я люблю не только с семьей, но и с друзьями. Я был в Грузии, России, Дубае, Омане, Египте и Шри Ланке